Gemeenten geven zuurstof aan cultuur en erfgoed

Burgemeesters, algemeen directeurs, bestuursleden en medewerkers  van CO7 kwamen op 29 januari '20 samen om de akte van verlenging te ondertekenen. ©Michaël Depestele

De werking van CO7 werd op 29 januari verlengd tot en met 2025. Het gemeenschappelijke verhaal en de rijke geschiedenis van de steden, gemeenten en dorpen in de Zuidelijke Westhoek vormen de basis om als regio samen te werken en zuurstof te geven aan cultuur en erfgoed.

In een regio waar dunbevolktheid en kleinschaligheid bepalend zijn, is het bundelen van krachten, kennis en middelen een noodzaak. CO7 bouwde de voorbije jaren een stevig netwerk uit.

Het gevarieerde ondersteuningsaanbod, de brede werking en de vrijwilligerswerking zijn de troeven van de organisatie. Mobiliseren, sensibiliseren en enthousiasmeren, dat is het motto van het samenwerkingsverband. CO7 ondersteunt mensen die aan de slag gaan voor een tentoonstelling, een publicatie, een theatervoorstelling en andere vormen om een breed publiek warm te maken voor cultuur en erfgoed. Samenwerking en partnerschappen staan centraal in de projectwerking. CO7 ondersteunt zo ondermeer de samenwerking tussen de bibliotheken in de regio.

Een kwaliteitsvolle en duurzame bewaring van het erfgoed in de Zuidelijke Westhoek voor toekomstige generaties staat voorop. Foto’s, kranten, films en verhalen die sporen vastleggen worden toegankelijk gemaakt in de digitale erfgoedbank ‘Westhoek verbeeldt’. Vanaf 2020 wordt in samenwerking met het Regionaal Landschap een landschapsobservatorium ontwikkeld. Vanuit Erfgoeddepot DEPOTYZE wordt de regionale depotwerking uitgebouwd. CO7 ondersteunt eigenaars en beheerders van bouwkundig erfgoed, begeleidt archeologisch onderzoek en gaat aan de slag met de vondsten en sporen die de geschiedenis van onze streek verrijken.

De gemeenten engageren zich om voor de beleidsperiode 2020-2025 de werking verder te zetten. Die wordt gefinancierd met een bijdrage van de deelnemende gemeenten, werkingssubsidies van de Vlaamse overheid en diverse projectsubsidies. Eind 2019 kreeg de organisatie een jaarlijkse werkingssubsidie van 100.000 euro toegekend voor de cultuurwerking. In 2020 worden werkingssubsidies aangevraagd voor de verdere uitbouw van de erfgoedwerking.