Oproep: Project 'Erfgoedklassen' zoekt lagere scholen en erfgoedspelers!

Erfgoedklassen Webbanner

Het project Erfgoedklassen wil een procesmatige samenwerking opzetten tussen negen duo’s in West-Vlaanderen, telkens een lagere school en een lokale erfgoedspeler (een museum, een vzw met een collectie, een gepassioneerde verzamelaar, een vakman met atelier…), die we vanuit het projectteam zeer actief zullen ondersteunen tijdens een meerdaags traject (vijf gespreide halve dagen). 
Er kunnen vijf duo’s starten in het schooljaar 2021-22, het schooljaar erna nog eens vier.

Het doel is om gedurende die vijf halve dagen leermomenten aan te bieden vol praktijkgerichte activiteiten, gekoppeld aan het normale curriculum, met veel aandacht voor cultuureducatie en het grote potentieel van technisch, industrieel en ambachtelijk erfgoed voor o.a. STEM-onderwijs. 
De klassen verlaten het klaslokaal om in een authentieke erfgoedcontext in de nabije omgeving van de school de handen uit de mouwen te steken.
Vanuit het projectteam wordt sterke pedagogische ondersteuning voorzien voor elk duo, zodat leerkracht en erfgoedspeler kunnen focussen op input (september – december) en daarna (tussen januari en juni) uitvoering. 

Het team neemt zoveel mogelijk van de praktische uitwerking voor z’n rekening. 
Het projectteam bestaat uit het expertisecentrum onderwijsinnovatie van de hogeschool VIVES, verbonden aan de lerarenopleiding voor het lager onderwijs, in samenwerking met ETWIE, het expertisecentrum voor technisch, wetenschappelijk en industrieel erfgoed. 
Er is samenwerking met de pedagogische begeleidingsdienst van de Onderwijsverenging van Steden en Gemeenten (OVSG) en het Katholiek Onderwijs, Odisee Hogeschool (opleiding erfgoededucatie), FARO (Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed), Erfgoed Zuidwest, Kusterfgoed, Erfgoedcel CO7, Erfgoedcel Brugge, cultuur- en overlegplatform BIE Midwest en de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden Viertoren, IJzervallei en Ginter.

De Erfgoedklassen zijn er om erfgoedspelers kwalitatief te helpen om hun educatief potentieel (en bijbehorend didactisch materiaal dat niet zomaar tot in het klaslokaal geraakt) te ontsluiten bij scholen. 
Omgekeerd zal de ontwikkelde onderwijsmethodiek (de meerdaagse samenwerking met erfgoedspelers om leerdoelen in het lager onderwijs te realiseren) ingebed worden in de leerkrachtenopleiding lager onderwijs, zodat op termijn de samenwerking tussen erfgoed en onderwijs evident eerder dan uitzonderlijk mag worden.

Wat betekent dat  concreet voor jou als school of erfgoedpartner?

  • Er zijn twee rondes waarin een duo gevormd wordt van een klas uit de lagere school en een erfgoedpartner op fiets- of wandelafstand. Vijf duo’s starten in het schooljaar 2021-22 (met herhaling het jaar erna ter verfijning) en vier in het schooljaar 2022-23.
  • In de eerste helft van het schooljaar (september - december) ontmoeten de projectmedewerkers, erfgoedspeler en leerkracht van de duo's elkaar bij de erfgoedspeler om in te schatten welke inhoud en leeractiviteiten mogelijk zijn, om afspraken te maken voor het verdere verloop en om doelstellingen voor de klas/erfgoedspeler af te bakenen.
  • Hierna gaat het projectteam, in overleg met leerkracht en erfgoedspeler, aan de slag met het uitwerken van programma en leeractiviteiten voor de vijf halve dagen. Er wordt tussentijds regelmatig afgetoetst. Ook dit gebeurt nog in de eerste helft van het schooljaar. Er wordt dus ruim de tijd genomen om alles voor te bereiden.
  • Vanaf januari wordt het traject dan effectief uitgevoerd met de leerlingen van de klas. Zij trekken met de leerkracht erbij naar de erfgoedspeler. Wanneer de bezoeken plaatsvinden, wordt onderling tussen erfgoedspeler en leerkracht afgestemd. Dit kan zijn n.a.v. bepaalde leerinhoud die aan bod komt in de les of op basis van de beschikbare momenten van de erfgoedspeler.
  • Tijdens en na afloop van de Erfgoedklassen worden deze geëvalueerd via een bevraging bij zowel de deelnemende leerkracht(en) en leerlingen als bij de erfgoedspeler.
  • Deelname is kosteloos voor de erfgoedspeler. Die stelt wel zijn locatie, collectie en tijd ter beschikking. Deelname voor een school bedraagt max. €500 per klas (subsidieaanvraag mogelijk door de school als Dynamoproject), al wordt die vergoeding vooraf nog met de erfgoedspeler in het duo afgestemd. Daarnaast voorziet het projectteam zelf een budget van ongeveer €2 per leerling per dag voor onkosten; denk aan papier, tekenmateriaal, gereedschap of andere zaken die nodig zijn voor de leeractiviteiten.

Ben je geïnteresseerd om als school of erfgoedspeler mee te stappen in dit project? Ben je benieuwd of er in jouw omgeving al partners zijn waarmee je misschien kan samenwerken? Of heb je nog vragen? Geef ons een seintje. We kijken er naar uit!


Contactpersonen