Deponering

Erfgoeddepot DEPOTYZE © Beeuwsaert Construct

Voorwaarden

Een deponering van erfgoedobjecten in DEPOTYZE is mogelijk voor zover ze:

 • afkomstig zijn van het grondgebied Zuidelijke Westhoek (CO7-regio) of een aantoonbare geografische of inhoudelijke link hebben met de Zuidelijke Westhoek (werkingsgebied DEPOTYZE),
 • voldoen aan de opname- en aanleveringsvoorwaarden,
 • strikte eigendom blijven van de eigenaar - het depot treedt op als beheerder,
 • de draagkracht van het depot qua volume en bewaaromstandigheden niet overschrijden.
 • er gehoor is voor de nodige aanbevelingen inzake (her)verpakking en nodige conservatie - of consolidatiebehandelingen, geformuleerd door de depotbeheerder. Dit zal steeds gebeuren in overleg met de bewaargever, waarbij een stappenplan opgesteld zal worden om deze aanbevelingen uit te voeren. Wanneer de bewaargever zich niet kan vinden in de aanbevelingen van de bewaarnemer kan dit tot een teruggave leiden.

Enkel in geval van archeologische ensembles - voor zover:

 • het een integraal archeologisch ensemble betreft, afkomstig van een (vergund) archeologisch onderzoek. Voor alle andere gevallen (zoals toevalsvondsten, materiaal uit oude onderzoeken) zullen de aanvragen geval per geval beoordeeld worden voor er tot aanvaarding kan overgegaan worden.
 • het archeologisch archief, samengesteld uit de vondsten en de bijbehorende vondst- en onderzoeksdocumentatie, minimaal uitgewerkt en beschreven is en vergezeld is van een standaardrapport, conform de geldende decretale verplichtingen.

 

Gebruikersvergoeding

'Permanente' bewaring:

 • € 6,00/maand per m² ingenomen opslagsysteem voor steden en gemeenten uit het CO7-werkingsbegied.
 • € 12,00/maand per m² ingenomen opslagsysteem voor privé-eigenaars en erfgoedbeheerders buiten de CO7-regio.
 • + eenmalige administratieve kost van € 100.

 

Tijdelijke bewaring in nood of transit:

 • Kosteloos voor erfgoedbeheerder uit de CO7-regio.
 • € 12,00/maand per m² ingenomen opslagsysteem voor erfgoedbeheerders buiten de CO7-regio + eenmalige administratieve kost van € 100. 

In deze vergoeding zijn zowel de kosten van energie, schoonmaak, behoud en beheer als het verstrekte professioneel advies inbegrepen.

Aanvragen

Vul het aanvraagformulier deponering in of neem contact op met Joline Depaepe.