Organisatie

CO7 heeft vier deelwerkingen die zich inzetten voor een specifiek beleidsdomein. Iedere dienst wordt bijgestaan door een stuurgroep die advies geeft aan het bestuur van CO7.

Bovenlokale cultuurwerking CO7

Sinds 2008 is er binnen CO7 een afzonderlijke dienst cultuur die actief is op het vlak van sociaal-cultureel werk (amateurkunsten, verenigingsleven, bibliotheken, vorming, cultuurcentra) en kunsten. Sinds 2020 neemt CO7 een regierol op als verbinder en facilitator van het bovenlokale culturele veld.

Erfgoedcel CO7

Van 2004 tot eind 2008 was deze dienst verankerd binnen Stad Ieper. Vanaf 2009 verruimde de Erfgoedcel haar werkingsterrein tot het hele CO7-gebied. Deze dienst is actief op het gebied van het roerend en immaterieel erfgoed.

Onroerend erfgoeddienst CO7

Sinds 2016 is CO7 erkend als intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst (IOED). De werking van de dienst ging van start vanaf 2017 en omvat archeologie, monumenten en landschappen. IOED CO7 is gegroeid vanuit Archeo7, de archeologische dienst die sinds 2006 actief is in de regio. De werking rond landschappelijk erfgoed gebeurt in nauwe samenwerking met het Regionaal Landschap Westhoek.

Regionaal Erfgoeddepot DEPOTYZE

Sinds 2018 is het Regionaal Erfgoeddepot DEPOTYZE erkend als onroerenderfgoeddepot.